ARTIRILMIŞ VE SANAL GERÇEKLİK İLE PERİYODİK CETVEL ÖĞRETİMİ

Ahmet Fatih AVCI, Şakir TAŞDEMİR

Öz


ARTIRILMIŞ VE SANAL GERÇEKLİK İLE PERİYODİK CETVEL ÖĞRETİMİ

Özet

Teknolojideki hızlı gelişmeler hayatımızın her aşamasını etkilemekte ve değişikliğe yol açmaktadır. Özellikle bilgi iletişim teknolojileri bu değişiklikte önemli rol oynamaktadır. Eğitim alanı dahil olmak üzere neredeyse tüm disiplinler bilişim teknolojilerini değişik amaçlar için kullanmaktadırlar. Mobil cihazların üretim ve kullanımındaki artış bu cihazlara yönelik teknolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu tür uygulamalardan olan artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin en önemli kullanım ortamlarından biri eğitim alanıdır. Bu tür uygulamalar, kullanıcıların gerçek dünya üzerindeki sanal modellerle etkileşim kurarak, gerçekmiş gibi deneyimler yaparak eğitim-öğretime katkı sağlamaktadırlar. Eğitim kurumlarında, dersleri teorik olarak anlatırken aynı zamanda laboratuvar ortamında uygulamalar yapmak, anlaşılırlığı ve kalıcı olmasını arttıracaktır. Maalesef her eğitim kurumunun laboratuvar açacak imkanı olamamaktadır. Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri tam da bu durumdaki eksikliği giderebilecek yapıdadır. İnsanları hem eğlendirirken hem de konuyu daha cazip hale getirerek öğrenme etkisini artırabilecek ve değişik deneyim ortamları sağlayabilecektir. Fen Bilimleri dersinin de bir laboratuvar ortamında işlenmesi anlaşılırlığı daha kolay bir hale getirecektir. Bu çalışmada, Unity 3D oyun motoru ile fen bilimleri dersi içerisinde bulunan periyodik cetvel konusu için görsel eğitsel bir sanal ve artırılmış gerçeklik (karma) oyunu tasarlanmıştır. Bu uygulama ile öğrenciler periyodik cetvel konusunu bir laboratuvar ortamındaymış gibi anlayabilmektedirler. Hem sesli, hem görsel bir ortamda, eğlenceli bir şekilde periyodik cetveldeki elementleri bir deney ortamındaymış gibi deneyerek öğrenebilmektedirler. Bu uygulama ile laboratuvar imkanı bulunmayan öğrenciler deneylerini yapabilmektedirler. Uygulama ile öğrenciler hem deney ortamındaki kimyasal olarak oluşabilecek risklerden uzak olmakta hem de etkileşimli bir ortamda daha etkileyici anlama süreçlerini yaşayabilmektedirler. Gerçekleştirilen oyun Android ve IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda kullanabilmektedir. Tasarlanan oyun fen bilgisi dersinde periyodik cetvel konusunu gören öğrenciler tarafından etkin ve başarılı bir şekilde uygulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Periyodik Cetvel, Eğlenceli Öğrenim

PERIODIC TABLE TEACHING WITH AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY

Rapid developments in technology affect every stage of our lives and lead to change. Especially information communication technologies can be important in this change. Almost all disciplines, including the field of education, use information technologies for different purposes. The increase in the production and use of mobile devices has led to the development of technologies and applications for these devices. One of the most important use environments of such augmented and virtual reality technologies is the field of education. These kinds of applications interact with virtual models on the real world and contribute to education by making experiences as real. In educational institutions, while theoretically explaining the lessons, at the same time to make applications in laboratory environment; increase the comprehensibility and persistence. Unfortunately, every educational institution cannot open a laboratory. Augmented and virtual reality technologies are capable of precisely eliminating this lack. It will enhance the learning effect and provide a variety of experience environments by making people both entertaining and making the subject more attractive. Processing a science course in a laboratory environment will make understanding easier. In this study, a visual educational virtual and augmented reality (hybrid) game is designed for the subject of periodic table in the science course with Unity 3D game engine. With this application, students can understand the subject of periodic table as if they were in a laboratory environment. They can learn the elements in the periodic table in an experimental environment, both in an audible and visual environment. With this application, students who do not have laboratory facilities can do their experiments. With the application, students are free from the risks that may occur chemically in the experimental environment and can experience more impressive understanding processes in an interactive environment. The game can be used on mobile devices with Android and IOS operating systems. The game was designed effectively by the students who took the topic of periodic table in game science course.

Keywords: Augmented Reality, Virtual Reality, Periodic Table, Fun Learning


Anahtar Kelimeler


Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Periyodik Cetvel, Eğlenceli Öğrenim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kayabaşı, Y. (2002). Sanal Gerçeklik ve Eğitim Amaçlı Kullanılması. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 151-158.

Feiner, S. (2002). Augmented reality: A new way of seeing. Scientific American.

Erbaş, Ç., Demirer, V. (2014). Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Google Glass örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 8-16.

Bayraktar, E., Kaleli, F. (2007). Sanal gerçeklik ve uygulama alanları. Akademik Bilişim Konferansı, 1-6.

İçten, T., Bal G. (2017). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(4), 401-415.

Demirer, V., Erbaş, Ç. (2015). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi ve eğitimsel açıdan değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 802-813.

Lave, J. Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. NY: Cambridge University Press.

Arvanitis, T. N., Petrou, A., Knight, J. F., Savas, S., Sotiriou, S., Gargalakos, M., Gialouri, E. (2007). Human factors and qualitative pedagogical evaluation of a mobile augmented reality system for science education used by learners with physical disabilities. Personal and Ubiquitous Computing, 13(3), 243–250.

Biró, K., Molnár, G., Pap, D., & Szűts, Z. (2017, September). The effects of virtual and augmented learning environments on the learning process in secondary school. In 2017 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) (pp. 000371-000376). IEEE.

Phon, D. N. E., Ali, M. B., & Halim, N. D. A. (2014, April). Collaborative augmented reality in education: A review. In 2014 International Conference on Teaching and Learning in Computing and Engineering (pp. 78-83). IEEE.

Callaghan, V., Gardner, M., Horan, B., Scott, J., Shen, L., & Wang, M. (2008, August). A mixed reality teaching and learning environment. In International Conference on Hybrid Learning and Education (pp. 54-65). Springer, Berlin, Heidelberg.

Taçgın, Z., Uluçay, N., & Özüağ, E. (2016). Designing and Developing an Augmented Reality Application: A Sample of Chemistry Education. Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim C: Kimya Egitimi, 1(1), 147-164.

Peker, E. A., Taş, E., (2017). Nesnel ve Dijital “Uygula Öğren Periyodik Cetvel” Materyalinin Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(1), 20-42.

Abdüsselam, M. S. & Karal, H. (2012). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi: 11. Sınıf manyetizma konusu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 170-181.

Çetinkaya, H. H., Akçay, M. (2013). Eğitim ortamlarında arttırılmış gerçeklik uygulamaları. Akademik Bilişim Kongresi, Antalya, 1031-1035.

Say, F. S. (2016). Yedinci sınıf fen bilimleri dersine yönelik tasarlanan bilgisayar oyununun öğrencilerin fene yönelik öz-yeterliklerine, motivasyonlarına ve saldırganlıklarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi, Doktora Lisans Tezi.

Yıldız, E., Şimşek, Ü., Araz H.,(2016). Dolaşım Sistemi Konusunda Eğitsel Oyun Yönteminin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Öğrenimi Motivasyonu Üzerine Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 20-32.

Kerawalla, L., Luckin, R., Seljeflot, S., & Woolard, A. (2006). “Making it real”: exploring the potential of augmented reality for teaching primary school science. Virtual Reality, 10, 3-4, 163-174.

Freitas, R., & Campos, P. (2008, September). SMART: a System of Augmented Reality for Teaching 2 nd grade students. In Proceedings of the 22nd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Culture, Creativity, Interaction-Volume 2 (pp. 27-30). British Computer Society.

Cuendet, S., Bonnard, Q., Do-Lenh, S., & Dillenbourg, P. (2013). Designing augmented reality for the classroom. Computers & Education, 68, 557-569.

Di Serio, Á., Ibáñez, M. B., & Kloos, C. D. (2013). Impact of an augmented reality system on students' motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586-596.

Singhal, S., Bagga, S., Goyal, P., & Saxena, V. (2012). Augmented chemistry: Interactive education system. International Journal of Computer Applications, 49(15), 1-5.

Nechypurenko, P. P., Starova, T. V., Selivanova, T. V., Tomilina, A. O., & Uchitel, A. D. (2018). Use of Augmented Reality in Chemistry Education. In Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in Education Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018 (No. 2257, pp. 15-23). CEUR Workshop Proceedings.

Boletsis, C., & McCallum, S. (2013, September). The table mystery: An augmented reality collaborative game for chemistry education. In International Conference on Serious Games Development and Applications (pp. 86-95). Springer, Berlin, Heidelberg.

Cai, S., Wang, X., & Chiang, F. K. (2014). A case study of Augmented Reality simulation system application in a chemistry course. Computers in human behavior, 37, 31-40.

Avcı A. F., Taşdemir Ş., (2019). Teaching Chemistry with Mixed Reality. 1st International Symposium on Implementations of Digital Industry and Management of Digital Transformation, 222-228 pp., Konya, Turkey, June 25-26, 2019.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178