ELAZIĞ-KARAKOÇAN DEPREMİNİN TUSAGA-AKTİF İSTASYONLARINA ETKİSİ

İsmail ŞANLIOĞLU, Gökhan BAŞKAN, Mustafa ZEYBEK

Öz


ELAZIĞ-KARAKOÇAN DEPREMİNİN TUSAGA-AKTİF İSTASYONLARINA ETKİSİÖzet

Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) Türkiye’de çok sayıda büyük depremlere neden olan aktif fay zonlarından birisidir. Türkiye’de 2009 yılından beri çalışan Türkiye Ulusal Sabit GNSS İstasyonları Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) bulunmaktadır. Bu ağ depremler neticesinde oluşan deformasyonları belirlemede etkin rol oynamaktadır. DAFZ yakınında, Elazığ-Karakoçan da 8 Mart 2010 tarihinde 6.0 Mw büyüklüğünde Karakoçan depremi meydana gelmiştir.  Bu çalışmanın amacı, TUSAGA–Aktif istasyonlarının verileri yardımıyla Karakoçan deprem merkezine yakın istasyonların yer değiştirmelerin büyüklüğünü ve yönünü belirlemektir. İstasyon verilerinin dengelenmesinde AUSPOS (Australian Online GPS Processing Service) internet tabanlı veri işleme servisi kullanılmıştır. Çalışmada Karakoçan depreminden etkilendiği tahmin edilen DAFZ yakınında TUSAGA - Aktif istasyonlarının deprem tarihinden 5 gün önce ve 5 gün sonraki günlere ait dengeleme sonuçları analiz edilmiştir. Karakoçan depremi öncesi ve sonrası 5 günlük sonuçlara göre BİNGÖL (BING) istasyonunda atım tespit edilmiştir. Sonuçlara göre bu istasyonda maksimum kuzey yönünde -8.8 mm, doğu yönünde hareket +9.5 mm,  düşey yönde -19.6 mm tespit edilmiştir. Diğer istasyonlarda belirlenen kuzey, doğu ve düşey yöndeki yer değiştirme miktarları, deprem öncesi hesaplanan standart sapmaların üç katından küçük olduğu için anlamlı bir yer değiştirme olmadığı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karakoçan Depremi, GNSS, AUSPOS, TUSAGA-Aktif

THE EFFECT OF ELAZIĞ-KARAKOÇAN EARTHQUAKE ON TNPGN-ACTIVE STATIONS

Abstract

The East Anatolian Fault Zone (EAFZ) is one of the active fault zone causing a number of large earthquakes in Turkey. Turkish National Permanent GNSS Network-Active (TNPGN-Active) has been available in Turkey since 2009. The network plays an effective role in determining the deformations caused by earthquakes. Near the EAFZ, on March 8, 2010, the Elazığ-Karakoçan earthquake of 6.0 Mw had been occurred. The aim of this study is to determine the magnitude and direction of displacement of Karakoçan earthquake by means of TNPGN-Active stations data. AUSPOS (Australian Online GPS Processing Service) that is web based data processing system was used to adjust the data of stations. Adjustment results of 5 days before and 5 days after the earthquake date of TNPGN-Active stations near EAFZ, which are estimated to be affected by Karakoçan earthquake had been analyzed. According to the results of 5 days before and after Karakoçan earthquake, displacement was determined at Bingöl (BING) station, e.g.  the maximum displacements of -8.8, +9,5 and -19,6 mm, are in the north, east and up directions, respectively. It is concluded that the displacement levels in the north, east and vertical direction determined at the other stations are not significant since they were three times smaller than the calculated standard deviations before the earthquake.

Keywords: Karakoçan Earthquake, GNSS, AUSPOS, TNPGN-Active


Anahtar Kelimeler


Karakoçan Depremi, GNSS, AUSPOS, TUSAGA-Aktif

Tam Metin:

PDF

Referanslar


McClusky, S., Balassanian. S., Barka, A., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev,I., Gürkan, Hamburger, O., Hurst, K., Kahle, H, Kastens, K., Kekelidze, G., King,R., V. Kotzev, V., Lenk, O. 4, Mahmoud, S., Mishin, A., Nadariya, M., Ouzounis, A., Paradisssis, D., Peter, Y., Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Toksöz, M.N., Veiss, G., Global Positioning System constraints on plate kinematics and dynamics in the eastern Mediterranean and Caucasus, Journal of Geophysical Research, vol. 105, no. B3, pages 5695-5719, March 10, 2000

Reilinger, R., McClusky, S., Vernant, P., Lawrence, S., Ergintav, S., Cakmak, R., Ozener, H., Kadirov, F., Guliev, I., Stepanyan, R., Nadariya, M., Hahubia, G., Mahmoud, S., Sakr, K., ArRajehi, A., Paradissis, D., Al-Aydrus, A., Prilepin, M., Guseva, T., Evren, E., Dmitrotsa, A., Filikov, S.V., Gomez, F., Al-Ghazzi, R., Karam, G., GPS constraints on continental deformation in the Africa–Arabia–Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions, Journal of Geophysical Research 111, 2006, B05411,

Ozener, H., Arpat, E., Ergintav, S., Dogru, A., Cakmak, R., Turgut, B., Dogan, U., Kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone, Journal of Geodynamics 49 (3–4), 2010, 141–150.

Dogru, A., Deformation of Eastern Turkey From Seismic And Geodetic Strain Rates, Scientific Research and Essays 5 (9), 2010, 911–916.

Aktuğ, B., Dikmen, U., Doğru, A., Özener, H., Seismicity and strain accumulation around Karliova Triple Junction (Turkey), Journal of Geodynamics, 67, 2013, 21-29

Aktuğ, B., Özener, H., Doğru, A., Sabuncu, A., Turgut, B., Halıcıoğlu, K., Yılmaz, O., Havazlı, E., Slip Rates and Seismic Potential on the East Anatolian Fault System Using an Improved GPS Velocity Field, Journal of Geodynamics, 94-95, 2016, 1-12,

Yildirim, O., Yaprak, S. ve Inal C, Determination of 2011 Van/Turkey earthquake (M=7.2) effects from measurements of CORS-TR network, Geomatics, Natural Hazards and Risk, 5 (2), 2014, 132-144.

Bülbül, S., İnal, C., Yıldırım, O. ve Başçiftçi, F., Velocity Estimation of Turkish National Permanent GNSS Network-Active Points Located at Central Anatolia Region, Bilge International Journal of Science and Technology Research, Speacial Issue, 2017, 18-25

Ansari K., Çorumluoğlu Ö, Sharma S.K., Numerical Simulation of Crustal Strain in Turkey from Continuous GNSS Measurements in the Interval 2009–2017, Journal of Geodetic Science, volume 7, Issue 1, 2017, 113-129

Kalafat, D., Zülfikar, C., Vuran, E. ve Kamer, Y., 2010, 08Mart 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Depremi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Rapor, 65 sayfa.

Url 1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma enstitüsü, bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, 30 Temmuz 018

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/deprem-bilgileri/buyuk-depremler/

Url 2, AUSPOS Online GPS Processing Service http://www.ga.gov.au/bin/gps.pl

temmuz 2018

Sunkar, M., 8 Mart 2010 Kovancılar-Okçular (Elazığ) Depremi; Yapı Malzemesi ve Yapı Tarzının Can ve Mal Kayıpları Üzerindeki Etkisi, Türk Coğrafya Dergisi sayı 56, 2011, 23-37.

Arpat, E. ve Şaroglu, F., Doğu Anadolu Fayı İle İlgili Bazı Gözlemler Ve Düşünceler, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Dergisi, Sayı 78, 1972, 44-50

Şengör, A.M.C. , Görür, N. ve Şaroğlu, F., Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study, Strike-Slip Deformation, Basin Formation, and Sedimentation kitabında bölüm, 1985, 227-264.

Şaroğlu, F. 1986, Doğu Anadolu’nun neotektonik dönemde jeolojik ve yapısal evrimi, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Rapor No: 7857, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 1985

Şaroğlu, F., Emre, Ö., Boray, A., Türkiye’nin diri fayları ve depremsellikleri. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Rapor No: 8174, 1987

Koçyiğit, A., Karakoçan Fay Zonu: Atımı, Yaşı, Etkin Stres Sistemi ve Depremselliği, ATAG-7 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. Toplantısı Bildiri Özleri Kitabı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van 01-03 Ekim 2003, 15-16

Emre, Ö., Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H. 8 MART 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Depremi Değerlendirme Raporu, .MTA Jeoloji Etütler Dairesi, Mart 2010, Ankara

Mekik, C., Yıldırım Ö., Bakıcı S., The Turkish real time kinematic GPS network (TUSAGA-Aktif) infrastructure." Scientific Research and Essays Volume 6, İssue 19, 2011, 3986-3999

Jia, M., Dawson, J., Moore, M., AUSPOS: Geoscience Australia's on-line GPS Positioning Service, Proceedings of the 27th International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS+ 2014), September 8 - 12, 2014, Florida, USA

El-Mowafy, A., Analysis of Web-Based GNSS Post-Processing Services for Static and Kinematic Positioning Using Short Data Spans, Survey Review, Volume 43, Issiue 323, 2011, 535-549

Ocalan, T., Erdogan, B. ve Tunalioglu, N., Analysis of web-based online services for GPS relative and precise point positioning techniques, Boletim de ciencias

geodesicas, 19 (2), 2013, 191-207.

Yigit, C.O. , Gikas, V., Alcay, S. ve Ceylan, A., Performance evaluation of short to long term GPS, GLONASS and GPS/GLONASS post-processed PPP, Survey Review, 46 (336), 2014, 155-166.

Şanlıoğlu, İ., Zeybek, M. ve Yiğit, C. Ö., Landslide Monitoring with GNSS-PPP on Steep-Slope and Forestry Area: Taşkent Landslide, International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS) 12-16 June 2016.Sarajeova, Bosnia Herzegovina

Tiryakioğlu, İ. Aktuğ, B., Yiğit, C. Ö., Yavaşoğlu, H. H., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Poyraz, F., Taneli, E., Bulut, F., Doğru A. & Özener, H., Slip distribution and source parameters of the 20 July 2017 Bodrum-Kos earthquake (Mw6.6) from GPS observations, Geodinamica Acta, 30:1, 2018, 1-14

Özdemir, S., TUSAGA ve TUSAGA-Aktif İstasyonlarının Hassas Koordinat ve Hızlarının Hesaplanması Üzerine, Harita Dergisi, Sayı 155, 2016, 53-81.

Bilgen, B., İnal C., Bülbül S., GNSS Tekniği İle Yatay Yöndeki Deformasyonların Araştırılması, HKMO-Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 19-21 Ekim 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Eckl, M.C., Snay, R. A., Soler, T., Cline, M. W., Mader, G. L.i Accuracy of GPS-Derived Relative As A Funtion of İnterstation Distance And Observing- Session Duration, Journal of Geodesy, volume 75, issue 12, 2001, 633-640.

Michel, C. Kelevitz, K., Houlié, N., Edwards, B., Psimoulis, P. Su, Z., Clinton, J. and Giardini, D. , The Potential of High-Rate GPS for Strong Ground Motion Assessment, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 107, No. 4, 2017, 1849-1859.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178