Yazım Esasları

   

YAZIM KURALLARI

   
   

YAZIM KURALLARI

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Selçuk-Teknik Dergisi Fen, Mühendislik ve Temel Bilim alanlarında (2000 yılından beri) yayın hayatını sürdüren ulusal hakemli bir dergidir. Bu alanlara ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor ve editöre mektup niteliklerinden birine uygun eserler hakem değerlendirmesinden yayınlanabilir olduğuna dair karar verildikten sonra bekletilmeksizin yayımlanır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan eser, dergi editörlüğünce değerlendirme için hakemlere gönderilir. Yayımlanmasına, hakemlerin görüşü doğrultusunda Dergi Editör ve Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz. Araştırmacılar arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla aşağıda nitelikleri açıklanan, başka bir yerde yayımlanmamış çalışmalar kabul  edilmektedir.

Araştırma Makalesi

Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılar.

Tarama Makalesi

Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılar.

Kısa Bildiri

Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılar.

Bütün yazıların Telif Hakkı Devri, yazarlarına bir form gönderilmek suretiyle alınır. Telif Hakkı Devir Formu göndermeyen yazarların yayınları işleme konmaz. Yayınlanmasına karar verilen yazılar üzerine yazarlarınca hiçbir eklenti yapılamaz.
 

Her yazı konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar dizgisi yapıldıktan sonra, yazarlarına gönderilerek baskı öncesi gözden istenir. Makale içinde, dergide basıldığı haliyle gözüken hataların sorumluluğu yazarlarına aittir. Hata, editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir.

SUNUŞ

1. Metin A4 (210x297 mm) formundaki beyaz kağıda, kenarlarda 3 cm boşluk bırakılarak, sayfanın tek yüzüne, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman yazı karakteri ile 12 pt. yüksekliğinde yazılmalıdır. Derginin içeriğine ve yazım kurallarına  uymayan yazılar değerlendirmeye alınmaz ve kabul edilmez. Yazarlar çalışmalarının ne türde bir eser olduğunu belirtmelidirler. Kaynaklar ve şekiller dahil yazılar (genelde) 20 sayfayı geçmemelidir.

2. Eserin hazırlanmasında: Başlık, Yazarlar, Adresler, Özet, Anahtar Kelimeler, Esas metin (Giriş, Materyal ve Metot, Sonuç ve Tartışma), Kaynaklar, gerekirse Teşekkür ve Ekler yer almalıdır (Eser yapısı için Aşağıda verilen Örnek Makaleye bakınız).

Başlık: Eserin başlığı tüm harfler büyük olacak şekilde sayfaya ortalı yazılmalıdır. Başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır. Başlıktan sonra sayfaya ortalı olacak şekilde önce Yazarlar ve ardından da Adresler (üniversite, kurum, e-mail vb.) yer almalıdır.   

 

Özet: Ortalama 200 kelime olacak şekilde hazırlanmalı ve çalışmanın amacını, konusunu ve kısaca sonuçlarını içermelidir. Türkçe olarak hazırlanan yazılarda Özet Türkçe ve İngilizce (Abstract) verilmeli, İngilizce Özetin başına eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Özetten hemen sonra konuyla ilgili en az 3 Anahtar Kelime verilmelidir.

 

Esas Metin: Genel olarak giriş, materyal ve metot, bulgular ve sonuca ilişkin kısımlardan oluşur. Metin içindeki Ana Başlıklar sırasıyla numaralandırılarak koyu yazılmalı (1. Giriş,  2. Materyal ve Metot, 3. Sonuçlar vb.), Alt Başlıklar sırasıyla numaralandırılmalı (2.1. Deney düzeneği, 2.2. Deney numuneleri vb.) ve (koyu yazılmadan) italik yazılmalıdır.

 

Denklemler (Formüller): Bütün denklemlerin kendine ait bir numarası olmalıdır. Denklemler kullanıldığı bölümden başlamak üzere, bir önceki bölümden devam edecek şekilde, rakamlarla (1)  (2) gibi ayrı ayrı numaralandırılmalıdır.

 

Kaynaklar: Metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar köşeli parantez  içinde [1] rakamlarla numaralandırılmalıdır. Kaynaklar metnin sonunda eser içinde veriliş sırasına göre numaralandırılmış olarak listelenmelidir.

 

Örnekler:
Kaynak bir makale ise:

Yazarın Soyadı Adının baş harfi. Makalenin tam başlığı. Derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları) Yılı; Cilt no: Makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no.

[1]  Şeker U, Kurt A, Çiftçi I. Design and construction of a dynamometer for measurement of cutting forces during machining with linear motion, Material & Design 2002; 23: 355–360.

 

Kaynak bir kitap ise:

Yazarın Soyadı Adının baş harfi. Kitabın adı, varsa editörü, Yayınlandığı yer: Yayınevinin adı; Yıl.

[2]  Shaw MC. Metal Cutting Principles. Oxford: Clarendon Press; 1984.

 

Kaynak basılmış tez ise:

Yazarın Soyadı, Adının baş harfi, Tezin adı, master/doktora, Sunulduğu Üniversite ve Enstitüsü, yılı.

[3]  Dönertaş MA. Design and manufacturing of a dynamometer which can do measuring with strain gauges on a milling machine and has connection to a computer, PhD. thesis, Gazi University, Institute of Science and Technology, 1999.

 

Kaynak bir kongre ise:

Yazarın Soyadı, Adının baş harfi(ler), yılı, Tebliğ Adı, kongre, seminer veya konferansın adı (italik), yapıldığı yer, bildiri kitabında yer aldığı sayfa aralığı.

[4]  Akdemir, B., Güneş, S., Genç, A., 2009, Artificial neural network training models in prediction of concrete compressive strength using euclidean normalization method, 3rd Int. Conf. on Complex Systems and Applications-ICCSA 2009, Le Havre-France,  160-165.

 

Kaynak bir web sayfası ise:

Yazarın Soyadı, Adının baş harfi(ler), yılı,  Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL [Ziyaret Tarihi].

[5] Holland, M., 2002, Guide to citing Internet sources [online], Poole, Bournemouth University, http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Ziyaret Tarihi: 4 Kasım 2002].

3. TABLOLAR VE ŞEKİLLER: Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Şekiller ve tablolar metin içinde atıfta bulunulduktan sonra yer almalı ve ardışık olarak numaralandırılmalıdır (Şekil 1., Şekil 2., Şekil 3 - Tablo 1., Tablo 2., Tablo 3 gibi). Tablo açıklamaları Tablonun üzerinde, Şekil açıklamaları Şeklin altında olmalı ve sayfada ortalanmalıdır. Tablo ve Şekillerde el yazısı kullanılmamalı ve çözünürlüğü belli oranlarda net (görünür) olmalıdır.

4. DİPNOTLAR: Dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalı, ancak çok gerekliyse, kullandığı sayfanın en altına çizgi ile ayrılarak kısa ve yıldız konularak yazılmalıdır. Dipnotlar asla çalışmaya ilişkin önemli bölümleri içermemelidir.

5. BİLGİSAYAR YAZIMI: Yazılar PC uyumlu bilgisayarda Microsoft Word ile hazırlanmalıdır. Makalenizin yayına kabul edilmesi halinde eserin son şekli online sistem, e-mail veya disk ortamında yazarlardan istenecektir.

ÖNEMLİ NOT: Makale elektronik ortamda (Microsoft Word olarak), yazarların ismi açık görünecek şekilde http://sutod.selcuk.edu.tr web adresinden online giriş yapılarak elektronik ortamda kabul edilecektir. TELİF HAKKI DEVİR FORMU imzalandıktan sonra tarayıcı ile taranıp (pdf formatında) gönderilecek (dergi sistemi, e-mail, posta vb.) ve ayrıca TELİF HAKKI DEVİR formu gerekirse aslı da teslim edilecektir.

ADRES:

Selçuk Üniversitesi

Teknoloji Fakültesi Dekanlığı

Selçuk-Teknik Dergisi Editörlüğü

Kampüs/KONYA

 

YAZILAR İÇİN SON KONTROL LİSTESİ

 

Makalenizi göndermeden önce lütfen bu bölümdeki maddelerle karşılaştırma yapınız ve eksiklikleri gideriniz

 

              aEksiksiz doldurulmuş ve bütün yazarlarca imzalanmış "Telif Hakkı Devir Formu" makale ile birlikte gönderildi.

        aMakale elektronik ortamda (Microsoft Word olarak) olarak hazırlandı ve gönderilmeye hazır.

        aHer bir kenarda 3 cm boşluk bırakıldı.

        aYazı karakteri 12 pt. olarak seçildi.

        aMakale başlığı doğru bir şekilde yazıldı

        aYazar isimleri açık olarak yazıldı (kısaltma yok).

        aMetnin tamamı (özetler, tablolar, şekil alt yazılan, kaynaklar vs. dahil) 1,5 aralıklı yazıldı

        aTürkçe ve İngilizce Özet yazıldı

        aİngilizce başlık yazıldı.

        aTürkçe - İngilizce anahtar kelimeler verildi.

        aAna ve Alt başlıklar yazım kurallarına göre yazıldı ve sıralı olarak numaralandırıldı

        aTablo açıklamaları üste, Şekil açıklamaları alta yazıldı.

        aŞekiller ve Tablolar yazım kurallarına uygun hazırlandı ve metin içinde sıralı olarak numaralandırıldı.

        aKaynaklar metin içinde ardışık sıralandı.

        aKaynaklar metin sonunda, metin içinde verildiği sırada listelendi.

 

ÖRNEK MAKALE FORMATI (Üst Bilgi ve Sayfa Numaraları dikkate alınmayacaktır)

Selçuk-Teknik Dergisi Editörlüğü

   
   

YAZIM KURALLARI