SİLİS KUMU İLE HAZIRLANMIŞ YÜKSEK MUKAVEMETLİ TAZE VE SERTLEŞMİŞ BETONUN PREFABRİK YAPILARDAKİ PERFORMANSININ İNCELENMESİ

Mustafa Tolga COGURCU, Lütfi KAŞIKÇI

Öz


SİLİS KUMU İLE HAZIRLANMIŞ YÜKSEK MUKAVEMETLİ TAZE VE SERTLEŞMİŞ BETONUN PREFABRİK YAPILARDAKİ PERFORMANSININ İNCELENMESİ

Özet

Prefabrike yapılar fabrika ortamında üretilip şantiyede elemanların montaj edilmesi prensibine dayanmaktadır. Belirli kalıplar ile üretim yapılan prefabrike elemanlar sayesinde projeler bu kesitler ile elde edilmektedir. Bu nedenle prefabrike elemanların stoklanması da mümkün olmaktadır. Prefabrike elemanların stoklanması sayesinde ülkedeki ekonomik koşullardan (enflasyon, maliyet artışları v.b.) çok etkilenmeden üretim yapmak mümkün olmaktadır. Ayrıca üretim aşamalarının kolay montajın hızlı olması prefabrike sektörünün her geçen gün büyümesine olanak sağlamaktadır. Prefabrike yapılarda elemanların ayrı üretilerek montaj edilmesi deprem davranışını olumsuz etkilemektedir. Montaj aşamasında kullanılan birleşim yöntemleri monolitik davranıştan uzaklaştırmaktadır. Kolon-temel birleşiminde soketli birleşim yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem temel üzerinde bulunan yuvaya kolonun yerleştirilip etrafının betonlanması şeklinde olmaktadır. Ancak arada çok az boşluk kalması nedeniyle ince agregadan elde edilen bir karışım kullanılmaktadır. Bu karışımın yerleşmesini kolaylaştırmak için su oranı yüksek tutulmaktadır. Bu da betonun basınç dayanımını azaltmaktadır. Bu çalışmada, kolon-temel birleşiminde kullanılabilecek yüksek basınç dayanımına sahip, işlenebilirliği yüksek bir beton elde etmek için farklı karışımlar hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımların taze ve sertleşmiş beton özellikleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Silis Kumu, Prefabrike Temel-Kolon Birleşimi, Taze Beton Özellikleri, Sertleşmiş Beton Özellikleri

INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE OF HIGH TENSILE FRESH AND HARDENED CONCRETE PREPARED WITH SILICA SAND IN PREFABRICATED BUILDINGS

Abstract

Prefabricated structures are based on the principle of producing in the factory and assembling the elements on the construction site. Projects are designed with these sections that prefabricated elements produced with certain molds. Therefore, it is also possible to stock prefabricated elements. It is possible to produce without being affected by the economic conditions (inflation, cost increases, etc.) in the country due to stockpiling of prefabricated elements. In addition, easy production, fast assembly allow the prefabricated sector to grow day by day. In prefabricated buildings, the elements produced and assembled separately affect the earthquake behavior negatively. The connection methods used in the assembly phase take away from monolithic behavior. Socket connection method is used in column-foundation connection. This method is in the form of placing the column in the socket on the foundation and concreting its surroundings. However, a mixture obtained from fine aggregate is used since there is very little space between column and socket. The water/cement ratio is increased in order to place this mixture. Therefore, the compressive strength of concrete decreases. In this study, different mixtures were prepared to obtain a concrete with high compressive strength and high workability that can be used in the column-foundation connection. Fresh and hardened concrete properties of the prepared mixtures were examined.

Keywords: Silica Sand, Prefabricated Foundation-Column Connection, Fresh Concrete Properties, Hardened Concrete Properties


Anahtar Kelimeler


Silis Kumu, Prefabrike Temel-Kolon Birleşimi, Taze Beton Özellikleri, Sertleşmiş Beton Özellikleri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


E. Martin, Leslie D., and Christopher J. Perry, Precast and prestressed concrete (Vol 1), in: PCI Des. Handb., Prestressed Concrete Inst., 2004.

J. Yang, T. Guo, S. Chai, Experimental and numerical investigation on seismic behaviours of beam- column joints of precast prestressed concrete frame under given corrosion levels, Structures. 27 (2020) 1209–1221. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.07.007.

Y.C. Kim, Y. Tamura, H. Tanaka, K. Ohtake, E.K. Bandi, A. Yoshida, Wind-induced responses of super-tall buildings with various atypical building shapes, J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 133 (2014) 191–199. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.06.004.

T. Kim, Y. woo Kim, H. Cho, Dynamic production scheduling model under due date uncertainty in precast concrete construction, J. Clean. Prod. 257 (2020) 120527. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120527.

M.G. Gedik, Prefabrike yapılarda kolon-temel birleşimlerinin deneysel olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2014.

L.D. Martin, W.J. Korkosz, Connections for precast prestressed concrete buildings, Technical report no:2, Chicago, USA, 1982.

C. Zhang, H. Li, W. Gao, Development of a novel friction damped joint for damage-plasticity control of precast concrete walls, Eng. Struct. 219 (2020) 110850. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110850.

Ş. Özden, H.M. Atalay, E. Akpınar, B. Doyranlı, Ö. İmren, Betonarme prefarik yapıların 23 ekim 2011 Van depreminde gözlenen performansı, Bet. Prefabrikasyon Derg. 103 (2012) 11–19.

E. Yüksel, Depreme dayanıklı betonarme önüretimli yapılarda tasarım, (2016). http://imoistanbul.org/imoarsiv/seminer-notlari-ekim-2016/ercan-yüksel/sunum.pdf (giriş Eylül 22, 2020).

A.E. Karahan, Türkiye’deki prefabrike betonarme sanayi yapılarının performans değerlendirmesinde dolgu duvar etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2008.

N.M. Azreen, R.S.M. Rashid, M. Haniza, Y.L. Voo, Y.H. Mugahed Amran, Radiation shielding of ultra-high-performance concrete with silica sand, amang and lead glass, Constr. Build. Mater. 172 (2018) 370–377. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.03.243.

H. Binici, O. Aksogan, Durability of concrete made with natural granular granite, silica sand and powders of waste marble and basalt as fine aggregate, J. Build. Eng. 19 (2018) 109–121. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.04.022.

R.S.M. Rashid, S.M. Salem, N.M. Azreen, Y.L. Voo, M. Haniza, A.A. Shukri, M.S. Yahya, Effect of elevated temperature to radiation shielding of ultra-high performance concrete with silica sand or magnetite, Constr. Build. Mater. 262 (2020) 120567. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120567.

TS-EN12350-5, Beton-Taze beton deneyleri-Bölüm 5: Yayılma tablası deneyi, Türk Standartları Enstitüsü, 2010.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178