KONUTLARDA DÖŞEMELİ MOBİLYALARIN DEĞİŞTİRİLME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Kemal YILDIRIM, Menşure Kübra MÜEZZİNOĞLU, Osman BOZKURT

Öz


KONUTLARDA DÖŞEMELİ MOBİLYALARIN DEĞİŞTİRİLME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Özet

Bu araştırmada, konut kullanıcılarının döşemeli mobilyalarını kullanım süreleri, değiştirme nedenleri, satın alma şekilleri ve satın alırken dikkate aldığı hususların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla hazırlanmış olan ankete toplam 105 konut kullanıcısı katılmış olup, elde edilen sonuçlar SPSS programıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, konut kullanıcılarının yarısından fazlasının döşemeli mobilyalarını 3-8 yıl kullandığı, %50’den fazlasının ürünlerin eskimesi nedeniyle değiştirmek istediği ve kullanıcıların %82’sinin döşemeli mobilyalarını mağazadan satın aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, konut kullanıcılarının döşemeli mobilyaları satın alırken %17,2’si demonte olmasına, %14,7’si malzeme kalitesine, %12,8’i ölçü uyumuna, %23,5’i koltuk kılıfının yıkanabilir olmasına, %16,7’si kullanışlı olmasına ve %16,9’u ise modaya uygun olmasına dikkate aldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Döşemeli Mobilya, İç Mekân, Donatı Elemanı, Konut, Tasarım

INVESTIGATION OF REPLACEMENT PROCESS OF FLOORED FURNITURE IN RESIDENCES

Abstract

In this study, it was aimed to determine the usage time of the upholstered furniture, the reasons for changing, the ways of purchasing and the issues that are taken into consideration while purchasing. A total of 105 residential users participated in the survey prepared for this purpose, and the results were evaluated with the SPSS program. According to the results of the research, it has been determined that more than half of the residential users use their upholstered furniture for 3-8 years, more than 50% want to replace them due to the aging of the products, and 82% of the users buy their upholstered furniture from the store. In addition, when purchasing upholstered furniture for residential users, 17.2% disassemble, 14.7% material quality, 12.8% size fit, 23.5% seat cover washable, %16.7 useful and 16.9% being trendy.

Keywords: Upholstered Furniture, Interior, Equipment Element, House, Design


Anahtar Kelimeler


Döşemeli Mobilya, İç Mekân, Donatı Elemanı, Konut, Tasarım

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Francescato, G., 1998, Residential satisfaction, in van Vliet-W.(ed.) Encyclopedia of Housing, Sage, Monterey, CA.

Birdwell-Pheasant, D., Lawrence-Zuniga, D., 1999, House life: space, place and family in Europe. Oxford: Berg Publications.

Cieraad, I., 1999, At home: an anthropology of domestic space, New York: Syracuse University Press.

Miller, D., 2001, Home possessions: material culture behind closed doors, Oxford: Berg Publications.

Blunt, A., Dowling, R., 2006, Home, London: Routledge.

Goffman, E., 1959, The presentation of self in everyday life, Garden City, NY: Doubleday Anchor Books.

Csikszentmihalyi, M., Rochberg-Halton, E., 1981, The meaning of things: domestic symbols and the self. Cambridge: Cambridge University Press.

Alver, K., 2010, Siteril hayatlar, Ankara: Hece Yayınları.

Ching, F.D.K., 2007, Architecture: form, space, order, USA, John Wiley&Sons.

Arslan, A.R., 2010, Döşemeli mobilya endüstrisinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 140-150.

İlter, N.R., 1990, Mobilya döşemeciliği, M.E.B. Basımevi, İstanbul.

Bilgin, N., 1986, Çeşitli sosyo-kültürel gruplarda eşya sistemleri ve insan eşya ilişkileri, Teknografik Matbaası, İzmir, 47-122.

Yıldırım, K., Başkaya, A., Hidayetoğlu, M.L., 2005, Farklı sosyo ekonomik düzeye sahip blok-konut kullanıcılarının sabit iç donatım elemanlarından memnuniyeti, Politeknik Dergisi, 8 (2), 189-197.

Efe, H., Arslan, A.R., 2008, Kullanıcıların mobilya satın alma davranışlarında tercih kriterleri, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 30 Ekim – 1 Kasım 2008, Trabzon, 366-374.

Akyüz, İ., 2006, Mobilya satın almada tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik, sosyo-psikolojik ve sosyo kültürel faktörlerin incelenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Esen, R., 2013, Batı Karadeniz Bölgesi konutlarında salon-mobilya ilişkisinin ergonomik analizi, Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük, 182-189.

Mazıcıoğlu, E., Yenice, M.S., 2019, Konut ve konut yer seçiminde etkili ölçütlerin kentsel yaşam kalitesi bağlamında değerlendirilmesi; Gaziantep Örneği, Artium, 7(2): 138-146.

Bullard, D., 1991, Upholstered household furniture in the United States: A survey of current ownership and purchasing plans, Journal: MFPL, MSU, Research Report, Number 18, Publication: 422, 41.

Burdurlu, E., 2004, Mobilya ürün özellikleri ile ilgili tüketicilerin tercih öncelikleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi.

Lin, F.C., 1997, Computer-aided design system for the product engineering of sofa frames, Ph.D. Thesis, Purdue University, AAT 9818991.

Arslan, A., Sonmez, A., Burdurlu, E., 2010, Tüketicilerin kullandıkları döşemeli mobilyalar ile ilgili şikâyetlerinin belirlenmesi, Politeknik Dergisi. 13(4):295-304.

Arısüt, Ü., Ayan, S. 2017, Tüketicilerin döşemeli mobilya alım kriterlerinin ahşap ile belirlenmesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6 (3), 997-1008.

Dangelico, R. M., Pontrandolfo, P., and Pujari, D., 2013, Developing sustainable new products in the textile and upholstered furniture industries: Role of external integrative capabilities, Journal of Product Innovation Management. 30(4): 642–658.

Işık, Z., 1992, Geleneksel ve günümüz konutlarının iç mekân analizi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1-10.

Yıldırım, K., 1999, Konut mutfaklarının mekân ve donatı organizasyonunda ergonomik yaklaşım, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 242-248.

Motulsky, H., 1995, Intuitive Biostatistics, Oxford University Press, New York.

Cronbach, L.J., 1951, Coefficient alpha and the internal structure of tests, Psychometrika, 16(3), 297-334.

Kaplan, R.M., Saccuzzo, D.P., 2010, Psychological testing: principles, applications, Issues, CA: Wadsworth, Cengage learning.

Panayides, P., 2013, Coefficient alpha: interpret with caution, Europe’s Journal of Psychology. 9(4), 687-696.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178