COST ANALYSIS IN REINFORCED CONCRETE CANTILEVER RETAINING WALLS

Atila DEMİRÖZ, Erkan YILDIRIM

Öz


COST ANALYSIS IN REINFORCED CONCRETE CANTILEVER RETAINING WALLS

Abstract

Many factors are effective in the design of cantilever retaining walls. These factors are; factors such as wall height, soil internal friction angle, surcharge loads, groundwater level, seismic effects and frost effects. These factors directly affect the design of the retaining walls and therefore the cost of them. In this study, the effects of wall height, soil internal friction angle and surcharge loads, which are the factors affecting the design, were investigated. For this purpose, solutions of 64 different cantilever retaining wall designs were made separately at 4, 6, 8 and 10 m wall height, 24, 26, 28, 30° internal friction angles and under 10, 15, 20, 25 kN/m2 surcharge loads and their costs were calculated. With these solutions, analysis of variance (ANOVA) was performed using the full factorial design method and the effects of wall height, internal friction angle and surcharge load variables on cost were investigated. Thus, cost changes of cantilever retaining walls at different wall heights, internal friction angles and surcharge loads were investigated. IdeCAD Static v10.09 software was used for solutions of cantilever retaining wall designs and Minitab v17 software was used for ANOVA.

Keywords: Reinforced concrete retaining walls, Cost Analysis, Full Factorial Design Analysis, ANOVA.

BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARLARINDA MALİYET ANALİZİ

Özet

Betonarme istinat duvarlarının tasarımında birçok faktör etkili olmaktadır. Bu faktörler; duvar yüksekliği, zemin içsel sürtünme açısı, sürşarj yükleri, yeraltı su seviyesi, sismik etkiler ve don tesirleri gibi faktörler olarak sıralanabilir. Bu faktörler istinat duvarlarının tasarımını ve dolayısıyla maliyetini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada tasarıma etki eden faktörlerden olan duvar yüksekliği, zemin içsel sürtünme açısı ve sürşarj yüklerinin tasarımdaki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 4, 6, 8 ve 10 m duvar yüksekliğinde, 24, 26, 28, 30° içsel sürtünme açılarında ve 10, 15, 20, 25 kN/m2 sürşarj yükleri altında ayrı ayrı olarak 64 farklı betonarme konsol istinat duvarı tasarımının çözümleri yapılmış ve bunların maliyetleri hesaplanmıştır. Bu çözümler ile tam faktöriyel tasarım metodu kullanılarak varyans analizleri (ANOVA) yapılmış ve yükseklik, içsel sürtünme açısı ve sürşarj yükü değişkenlerinin maliyet üzerine etkileri araştırılmıştır. Böylelikle betonarme konsol istinat duvarlarının farklı duvar yüksekliğinde, içsel sürtünme açısında ve sürşarj yüklerinde maliyet değişimleri incelenmiştir. Betonarme konsol istinat duvarlarının çözümleri için ideCAD Statik v 10.09 yazılımı ve ANOVA için de Minitab v17 yazılımı kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Betonarme Konsol İstinat Duvarı, Maliyet Analizi, Tam Faktöriyel Tasarım Analizi, ANOVA


Anahtar Kelimeler


Reinforced concrete retaining walls, Cost Analysis, Full Factorial Design Analysis, ANOVA

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Durukan, Z. and Tezcan, S. S., Cost analysis of reinforced soil walls, Geotextiles and Geomembranes, 1992, 11 (1), 29-43.

Şahin, A., Deprem yükleri altındaki kargir ve betonarme istinat duvarlarının risk ve maliyet analizi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1993.

Sarıbaş, A. and Erbatur, F., Optimization and sensitivity of retaining structures, Journal of Geotechnical Engineering, 1996, 122 (8), 649-656

Khan, A. and Sikder, M., Design basis and economic aspects of different types of retaining walls, Journal of Civil Engineering (IEB), 2004, 32 (1), 17-34.

Çakır, T. ve Aytekin, M., 2005, Donatılı zemin dayanma duvarlarının geleneksel dayanma duvarları ile maliyet açısından karşılaştırılması, Geoteknik Sempozyum, 33-49.

Khajehzadeh, M., Taha, M. R. and Eslami, M., Multi-objective optimization of retaining walls using hybrid adaptive gravitational search algorithm, Civil Engineering and Environmental Systems, 2014, 31 (3), 229-242.

Kaveh, A. and Soleimani, N., Cbo and dpso for optimum design of reinforced concrete cantilever retaining walls, Asian J Civil Eng, 2015, 16 (6), 751-774.

Aydoğdu, İ., Comparison of metaheuristics on multi objective (cost&c0 2) optimization of rc cantilever retaining walls, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 2017, 23, (3), 221-231.

Yıldırım, E., Betonarme konsol istinat duvarları ile geogrid donatılı istinat duvarlarının teknik ve ekonomik yönden araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya, 2019.

Erbaş, S. O. ve Olmuş, H., 2006, Deney düzenleri ve istatistik analizleri, Gazi Kitabevi.

Montgomery, D. C., 2001, Design and analysis of experiments. Ed, John Wiley & Sons, 52, 218-286.

Çömlekçi, N., 2003, Deney tasarımı ilke ve teknikleri, Alfa Yayınları.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178