INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT MIXTURES OBTAINED BY USING MINERAL ADDITIVE MATERIALS

Atila DEMİROZ, Yasin ÇALI

Öz


INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT MIXTURES OBTAINED BY USING MINERAL ADDITIVE MATERIALS

Abstract

The construction industry has undergone significant changes with the developing technology in the last century. Developments in technology have led to the diversification of materials used in the construction industry. More durable structures have been started to be built against earthquake, liquefaction and different settlements, where soil improvement has been made. Energy consumption in the whole world has increased significantly in recent years due to the increase in the world population and the rapid development of technology. The reduction of natural resources, air and environmental pollution have gained popularity in the idea of using industrial waste materials. Silica Fume (SF), Fly Ash (FA) and Blast Furnace Slag (BFS) are major effective waste materials used in cement or concrete due to their pozzolanic properties. Their usage is very common in our age of improving the soil with additives. With these materials, it is now possible to provide reinforcement, impermeability and structural rigidity. In this study, additive-free Portland cement (CEMI 42,5R) and 0%, 10% and 20% of cement weight SF, 0%, 10% and 20% F type FA, 0%, 20% and 40% BFS and 0%, 1% and 2% Hyper plasticizer (HP) binder material with sand were used and 81 different mortar samples with a water / binder ratio of 0.8 were prepared from their mixtures. After the preparation of samples which were kept for 28 days without changing the humidity, unconfined compressive and splitting tensile (Brazilian) strength tests were carried out on them. The highest unconfined compressive strength (mean 23,52 MPa) was obtained in the sample containing 20% SD, 20% FA and 2% HP in 81 different samples. In the short term (28 days), in samples containing predominantly BFS, the optimum HP ratio was 0%, as the YFC desorbed (shattered) water. However, since SD is fine grained in mixtures containing SF, the optimum HP ratio was determined as 1%, and this was achieved as 2% since the FA could not fully hydrate in samples containing FA.

Keywords: Blast Furnace Slag, Fly Ash, Hyper Plasticizer, Pand Cement, Silica Fume

MİNERAL KATKI MALZEMELERİ KULLANILARAK ELDE EDİLEN ÇİMENTO KARIŞIMLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Özet

İnşaat sektörü son yüzyılda gelişen teknoloji ile birlikte önemli değişiklikler geçirmiştir. Teknolojide yaşanan gelişmeler elbette inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin de çeşitlenmesine yol açmıştır. Zemin iyileştirmesinin yapıldığı, depreme, sıvılaşmaya ve farklı oturmalara karşı çok daha dayanıklı yapılar inşa edilmeye başlanmıştır. Dünya nüfusundaki artış ve teknolojinin hızlı gelişmesinden dolayı, dünyadaki enerji tüketimi son yıllarda önemli derecede artmaktadır. Doğal kaynakların azalması, hava ve çevre kirliliği, endüstriyel atık malzemelerin kullanılma fikrine popülerlik kazandırmıştır. Silis Dumanı (SD), Uçucu Kül (UK) ve Yüksek Fırın Cürufu (YFC) puzolanik özelliklerinden dolayı çimento veya betonda kullanılan atık malzemelerin en etkili olanlarıdır. Katkı malzemeleriyle zeminin iyileştirilmesi çağımızda kullanımı oldukça yaygındır. Bu malzemeler ile güçlendirme, sızdırmazlık ve yapısal rijitlik sağlamak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, Katkısız Portland Çimentosu (CEMI 42,5R) ve çimento ağırlığının %0, %10 ve %20’si oranında SD, %0, %10 ve %20’si oranında F tipi UK, %0, %20 ve %40’si oranında öğütülmüş YFC ile %0, %1 ve %2’si oranında Hiper Akışkanlaştırıcı (HA) bağlayıcı malzeme kullanılmış olup, bunların karışımlarından su/bağlayıcı oranı 0.8 olan 81 farklı harç numunesi hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler 28 gün nemi değişmeyecek şekilde bekletildikten sonra üzerinde serbest basınç ve yarmada çekme (brezilyan) dayanım deneyleri yapılmıştır. Oluşturulan 81 farklı numune içerisinde %10 SD, %1 HA içeren numunede en yüksek serbest basınç dayanımı (ort. 24,66 MPa) elde edilmiştir. Kısa vadede (28 gün), baskın oranda YFC içeren numunelerde YFC suyu kusturduğu(cıvıttığı) için optimum HA oranı %0 iken SD içeren karışımlarda SD ince taneli olduğu için optimum HA oranı %1, UK içerenlerde UK tam hidrate olamadığı için bu durum %2 oranında yakalanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Fırın Cürufu, Uçucu Kül, Hiper Akışkanlaştırıcı, Katkısız Portland Çimentosu, Silis Dumanı


Anahtar Kelimeler


Blast Furnace Slag, Fly Ash, Hyper Plasticizer, Pand Cement, Silica Fume

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Özarslan, M. (2012). Katkılı ince taneli çimento şerbetinin ve enjekte edildiği ince ve orta taneli kumların bazı mühendislik özelliklerinin belirlenmesi, Doktora Tezi, S.Ü., Konya.

http://cementurk.com.tr/betonda-kullanilan-kimyasal-akiskanlastirici-katkilar-ve özellikleri/, Doç. Dr. Hasan YILDIRIM İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, 01.03.2020

Özdemir, E. (2006), PÇ ve Mineral Katkı maddelerinin ikili, üçlü ve dörtlü kombinasyonlarını içeren harç numunelerinin bazı özelliklerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Ç.Ü. Adana.

Thomas, M. D. A., Shehata, M. H., Shashiprakash, S. G., Hopkins, D. S., Cail, K., 1999. Use of Ternary Cementitious Systems Containing Silica Fume and Fly Ash in Concrete. Cement and Concrete Research, Vol. 29, pp. 1207-1214.

“Silis dumanının beton katkı maddesi olarak değerlendirilmesi”, Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 149-167, İMO, Ankara, 1993.

R. Duval and E.H. Kadri, “Influence of silica fume on the workability and the compressive strength of high-performance concretes”, Cement and Concrete Research, Vol. 28, No. 4, pp. 533-547, 1998.

Yeğinobalı, A., “Çimento “Yeni bir çağın malzemesi” Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, 2. Baskı, 2009 Ankara

Hassan, K. E., Cabrera, J. G., Bajracharya, Y. M., 1997. The Influence of Fly Ash Content and Curing Temperatureonthe Properties of High-Performance Concrete. Proceedings of the Fifth International Conference, Vol. 1. Bahrain, pp. 345-65.

Temiz, H., Yeğinobalı, A., 1995. Uçucu Kül ve Silis Dumanı Katkılı Çimento Hamur ve Harçlarının Bazı Özellikleri, Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması Bildiriler Kitabı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara, s. 213-225

Poon, C.S., Lam, Wong, Y.L., 2000. A Studyon High Strength Concrete Prepared with Large Volume sof Low Calcium Fly Ash. Cementand Concrete Research, Vol. 30, pp. 447-455

Erdoğan, T. Y., 2003. Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı ve Yayıncılık A.Ş., Ankara, 741s.

Tokyay M., Erdoğdu K. “Cüruflar ve Cüruflu Çimentolar” Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, 8. Baskı, Temmuz 2009, Ankara

Battal H., Demiröz A., “Uçucu kül ve mikro daneli çimento karışımlarının jet grout kolonlarının dayanımına etkisinin incelenmesi”, Selçuk-Teknik Dergisi, Cilt 17, Sayı:3-2018.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178