MÜREKKEPLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI BASKIDA OLUŞAN RENK VE TON HATALARI

Mustafa KISA

Öz


MÜREKKEPLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI BASKIDA OLUŞAN RENK VE TON HATALARI

Özet

Baskı teknolojilerinde ve ofset baskı makinelerinde kullanılan mürekkepler ve rengini veren kimyasalların orjinale uygun renk ve ton değerlerinin oluşumunda önemli bir etkisi vardır. Kullanılan mürekkeplerin yapısı baskı kalitesi ile üretim performansını etkileyen önemli faktörlerdendir. Çalışmada her ne kadar renk serileri aynı olsa da farklı markalarda mürekkepler kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı baskı teknolojilerinde kullanılan farklı markalara sahip mürekkeplerin baskıda elde edilen renk ve ton değerlerine ve sonuca ne kadar etkili olduğunu bulma adına yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen farklı mürekkeplerle yapılmış baskı sonuçlarının baskı kalitesine ve renk ton değerlerine etkisi incelenmiştir. Baskısı yapılmış çalışmaların densitometrik ölçümleri yapılmıştır. Densitometrik incelenmelerde ve bilgisayar ortamında yapılan renk analizlerinde mürekkeplerin renk kodları aynı olmasına rağmen mürekkeplerin kimyasal yapı farklılıklarından dolayı renk ve ton değerleri, baskı örneklerinde farklı çıktığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mürekkep, Densitometre, Ofset Baskı, Lab değeri

COLOR AND TONE ERRORS IN PRINTING DUE TO THE STRUCTURAL PROPERTIES OF INKS

Abstract

The inks and chemicals used in printing technologies and offset printing machines have a significant effect on the formation of color and tone values appropriate to the original. The structure of the inks used is one of the important factors affecting print quality and production performance. Different brands of inks were used in the study, although the color series was the same. The aim of this study was to find out how effective inks with different brands used in printing technologies are to the color and tone values and results obtained in printing. As a result of the experimental studies, the effect of printing results made with different inks on the print quality and color tone values were examined. Densitometric measurements of the printed studies were made. Although the color codes of the inks were the same in the densitometric investigations and color analyzes carried out in the computer environment, it was observed that the color and tone values of the inks were different due to the chemical structure differences.

Keywords: Ink, Densitometer, Offset Printing, Lab value


Anahtar Kelimeler


Mürekkep, Densitometre, Ofset Baskı, Lab değeri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Nussbaum, P., Colour Measurement and Print Quality Assessment in a Colour Managed Printing Workflow, ISSN 1501-7710, Doktora Tezi, The Norwegian Color Research Laboratory Faculty of Computer Science and Media Technology Gjovik University College, Norway, 2010:17-20

Dereli A., Mert H., Genel Matbaa, M.E. Basımevi, İstanbul, 1987.

Rich, D. C,. Okumura, Y., and Lovell, V., The Effect of Spectrocolorimeter Reproducibility on a Fully Color-Managed Print Production Workflow, in 4th European Conference on Color in Graphics, Imaging, and Vision (CGIV) 2008, Barcelona, Spain pp. 77-79.

Özcan, A., Kagıt Yüzey Pürüzlügünün L*a*b* degerleri üzerine etkisinin belirlenmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2008: Sayı:14 s.53-61.

ASTM E308-08, Standard Practice for Computing the Colors of Objects by Using the CIE-System,American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, 2008.

Kısa, M., Konvansiyonel Ofset Baskı Makinesinde Bilgisayar Destekli Renk Kontrolü Selçuk-Teknik Dergisi, ISSN 1302-6178 2014: cilt:13 sayı:3

https://www.mepteknik.com/ “Renk Ölçüm cihazı kullanma klavuzu” [Ziyaret Tarihi: 09 Temmuz 2019].

https://toyoink.com.tr/tr/veb-ofset-murekkepleri [Ziyaret Tarihi: 04.Ağustos.2019 ].

http://www.technidyneblog.com,2013, 11 paper-roughness-smoothness-part-3.html, 17.06.2019[Ziyaret Tarihi: 17 Haziran 2019].

ASLAN, B., KÖSE, E., ŞEKER, U., Ofset Baskı Merdanelerinde Meydana Gelen Değişim ve Bu Değişimin Densite Üzerine Etkisinin İncelenmesi, POLİTEKNİK DERGİSİ, Politeknik Dergisi 19 (2) 2016: 135-140,

Aydemir, C., Özakhun, C., Matbaa Malzeme Bilimi, ISBN: 978-975-400-314-7, Marmara Üniversitesi Yayını, İstanbul-Turkey, 2014.

Ofsette Çok Renkli Baskı-2, Matbaa Teknolojisi Megeb, 2013.

Deshpande, M. S., Colour Gamut Comparıson of Dampenıng Systems: Conventıonal vs Alcolor, E-ISSN 0976-7916. JERS (Journal of Engineering Research and Studies), 2011: 2 (3) 78-80.

Ural E,. Kaplanmış ve Kaplanmamış Kağıtlara Yapılan Ofset Baskıda;Baskı Basıncı,Mürekkep Miktarı ve Zemin Ton Densitesi İlişkisinin Uygulamalı İncelemesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 17 Bahar 2010: s.61-71

Özomay, Z., IGT Test Baskı Makinesi ile Ofset Baskı Makinesi Arasındaki Renk Uyumu İçin Optimum Prosedürün Hazırlanması, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matbaa Egitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 2009.

Baskı Kâğıdı Test Yöntemleri, UPM-Kymmene Corporation, Teknik kılavuz, 2009.

Kansu, N., KÖSE, E., Ofset Baskı Teknolojisi, İlke yayınevi; 2008.

ASTM E2214-08, Standard Practice for Specifying and Verifying the Performance of Color Measuring Instruments,American Society for the Testing of Materials, West Conshohocken, PA, 2008.

Rodgers, J., Wolf, K., Willis, N., Hamilton, D., Ledbetter, R., and Stewart, C., A comparative study of color measurement lntstrumentation, Color Research & Application, vol. 19, 2007: pp. 322-331.

ISO12647-7, Graphic technology Process control for the production of half-tone color separations, proof and production prints, Part 7: Proofing processes working directly from digital data,ISO, 2007

Gezgin, S., IGT Test Cihazlarının çalısma prensipleri, Marmara Üniversitesi İstanbul, Türkiye, 2007.

ASTM E1347-06, Standard Test Method for Color and Color-Difference Measurement by Tristimulus Colorimetry,American Society for the Testing of Materials, West Conshohocken, PA, 2006.

Lloyd P., Dejidas Jr., Sheetfed Offset Press Operating, USA, 225-277, 2005.

ISO12647-2, Graphic technology, Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints, Part 2: Offset printing processes,ISO, 2004.

Thompson, B., Printing Materials Science and Technology, 2nd edition, ISBN 1-85802-981-3, Pira International Ltd., United Kingdom, 2004.

R. Bala, Device characterization, in Digital color imaging handbook, vol. CRC Press LLC, S. Gaurav. 2003.

G. Sharma, Digital color imaging handbook, CRC, Press, New York, 2003.

Simseker, O., Temel Baskı Sistemlerinde Kalite Kontrol Parametrelerinin Tesbiti ve Karsılastırılması, Doktora Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2001.

J. Hardeberg, Acquisition and Reproduction of Color Images, Colorimetric and Multispectral Approaches Dissertation.com, ISBN 1-58112-135-0, 2001.

R. Berns, Billmeyer and Saltzman's principles of color technology, Wiley New York, 2000.

J. Briggs, D. Forrest, M. Tse, and I. QEA, Reliability Issues for Color Measurement in Quality Control Applications, in IS&Ts NIP 1998, 14 pp. 595-602.

Huber, Lightfastness of offset and letterpress inks, Huber Technical Information, Sheet-fed offset Technical Report, 29.1.02 E, 1995.

R. Berns and K. Petersen, Empirical modeling of systematic spectrophotometric errors, Color Research & Application, vol. 13, 1988: pp. 243-256.

C. McCamy, H. Marcus, and J. Davidson, A color-rendition chart, J. App. Photog. Eng ; now called, The Society for Imaging Science and Technology (IS&T), 1976: vol. 2, pp. 95-99.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178