TBDY 2018’e GÖRE TARİHİ SİLLE AK CAMİNİN STATİK ANALİZİ

Mehmet KAMANLI, Ejazul Haq JAİHOON, Alptuğ ÜNAL

Öz


TBDY 2018’e GÖRE TARİHİ SİLLE AK CAMİNİN STATİK ANALİZİ

Özet

Kültürün önemli bir parçası olan tarihi binaların deprem gibi doğal afetler ve insanoğlunun yıpratıcı etkilerine karşı korumak ve gelecek nesillere aktarmak çok önemlidir. Bu tür yapıları korumak için tarihi binaların yapısal davranışlarını iyi bilmek gerekir. Tarihi yapıların depreme karşı güvenli olup olmadığını anlamak için yapıların deprem performans analizi yapılmalıdır. Günümüzde sonlu elemanlar yöntemi, tarihi binaların karmaşık geometri sistemlerinin modellenmesinde ve yapısal analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmaya örnek teşkil edecek tarihi yapı; Türk İslam Sanatı açısından önemli bir yere sahip olan Konya’daki Sille Ak Cami’dir. 1864 yılında inşa edilip 400 metrekarelik alanı ile Sille’nin en büyük camisidir. Tarihi Sille Ak Caminin TBDY 2018’e göre mevcut durumunun statik hesabı yapılmış ardından SAP 2000 programında yapısal analizi yapılmıştır. Bu çalışmada, yapının taşıyıcı sistemin durumu, kullanılan malzemelerin özellikleri, meydana gelen hasarların değerlendirilmesi, mevcut durumunun tespiti yapılarak gelecek nesillere taşınması, gerekli parametrelerin tartışılarak çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Yığma Yapı, TBDY-2018’e Göre Analizi, Sille Ak Camii

STATIC ANALYSIS OF HISTORICAL SİLLE AK MOSQUE ACCORDING TO TBDY-2018

Abstract

It is very important to protect the historical buildings, which are an important part of the culture, against natural disasters such as earthquakes and the destructive effects of human beings and to pass them on to future generations. To protect such structures, it is necessary to know the structural behavior of historical buildings. Earthquake performance analysis of the structures should be performed to see whether the historical buildings are safe from earthquakes. Today, the finite element method is widely used in the modeling and structural analysis of complex geometry systems of historical buildings. The historical structure that will serve as an example for the study; Sille Ak Mosque in Konya, which has an important place in Turkish Islamic Art. Built in 1864, it is the largest mosque in Sille with an area of 400 square meters. According to TBDY 2018, the structural analysis of SAP 2000 program was performed by manual static calculation according to the current situation of the historical Sille Ak Mosque. In this study, it is aimed that evaluate the condition of the structural system, the properties of the materials used, the evaluation of the damages occurring, the determination of the current state of the structure to transfer the next generations, and the solution of the necessary parameters by discussing

Keywords: Historical Masonry Building, Analysis According to TBDY-2018, Sille Ak Mosque


Anahtar Kelimeler


Tarihi Yığma Yapı, TBDY-2018’e Göre Analizi, Sille Ak Camii

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Mahberel, H. A., 2006, Tarihi Yapılarda Taşıyıcı Sistem Özellikleri, Hasarlar, Onarım ve Güçlendirme Teknikleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gedik, Y. H., 2008, Analysis, Repair And Strengthening Of Historical Masonry Structures; Case Study: Mehmet Aga Mosque, Master Thesis, İstanbul Technıcal Unıversıty Instıtute Of Scıence And Technology, İstanbul.

Aşık, F. M., 2018, ‘Tarihi Yapılarda Taşıyıcı Sistem Özellikleri, Hasarlar İçin Onarım ve Güçlendirme Teknikleri, Zenburi Mescidi’nin Model Analizi’, Yüksek Lisans Tezi, Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya.

Kara, H. G., 2009, Tarihi Yığma Yapıların Taşıyıcı Sistemleri, Güvenliğinin İncelenmesi, Onarımı ve Güçlendirilmesi, Yüksek Lisan Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enistitüsü, İstanbul.

Sarıköse, B., 2008, ‘Osmanlı Döneminde Sille’, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2010, Konya İl Merkezi Taşınmaz Kültürve Tabiat Varlıkları Envanteri, Konya.

Şişik, Ö., 2017, Edirne’de Bulunan 15.yy ve 16.yy’da İnşaa Edilmiş Tarihi Cami ve Türbelerin Taşıyıcı Sistem Analizi ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üiversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

DBYBHY 2007, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik.

TBDY 2018, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği.

Kamanlı, M., 2017, ‘Kare Planlı 13 Yy. Anadolu Selçuklu Yapısı Konya Zenburi Mescidinin Statik Analizi’ Uluslararsı Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, 2-4 Kasım, Trabzon.

Jaihoon, E. H., 2019, ‘TBDY 2018’ e Göre Tarihi Yiğma Yapilarin Analizi ve Bir Örnek Sille Ak Camii’ Yüksek Lisans Tezi, Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya.

https://tdth.afad.gov.tr/

Sap 2000, 2019, V20.2.0 Integrated structural analysis and design software, Computer and Structures Inc., Berkeley, California.

TS498 1997, Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178