ELEKTROSPİN METODU İLE ÜRETİLEN ZnO NANO PARTİKÜL KATKILI PAN NANOFİBERLERİN ISIL İLETKENLİĞİNİN VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Kevser DİNCER, Ahmet KÖSE

Öz


ELEKTROSPİN METODU İLE ÜRETİLEN ZnO NANO PARTİKÜL KATKILI PAN NANOFİBERLERİN ISIL İLETKENLİĞİNİN VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Özet

Bu çalışmada, çinko oksit (ZnO) nano partiküllerle güçlendirilmiş olan Poliakrilonitril (PAN) nanofiberlerin ısıl iletkenlikleri ve elektriksel iletkenlikleri incelenmiştir. Öncelikle, PAN+dimetilformamid (DMF) çözeltisi hazırlanmıştır. Bu çözeltide PAN ağırlıkça % 8 oranındadır. Ağırlıkça % 1, 3 ve 5 oranlarında PAN çözeltisine ZnO nano partiküller eklenmiştir. Hazırlanmış olan bu çözelti ile elektrospin işlemi kullanılarak, ZnO nano partikül katkılı PAN nanofiberler üretilmiştir. Elektrospin cihazı, 15 kV gerilimde, iğne ucu ile toplaç arasındaki mesafe 12 cm, besleme hızı 2 mL/h koşullarında çalıştırılmıştır. Saf PAN ve ZnO katkılı PAN nanofiberlerin ısıl iletkenlikleri ve elektriksel iletkenlikleri incelenmiştir. Bu çalışmada, en fazla ısı iletim katsayısı ve elektriksel iletkenlik değeri sırasıyla, 5 Watt güç için 0,91 W/mK, 5.35x10-3 S/cm’dir. Bu değerler, % 5 ZnO nano partiküllü PAN nanofiberde oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler: Elektriksel iletkenlik, elektro-eğirme metodu, ısıl iletkenlik, nanofiber, nanopartikül, PAN.

INVESTIGATION OF THERMAL CONDUCTIVITY AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF PAN NANOFIBERS CONTAINING ZnO NANOPARTICLES PRODUCED BY ELECTROSPINNING METHOD

Abstract

In this study, thermal conductivity and electrical conductivity of polyacrylonitrile (PAN) nanofibers reinforced with zinc oxide (ZnO) nanoparticles were investigated. First, PAN+ dimethylformamide (DMF) solution was prepared. In this solution, PAN is 8 % by weight.  ZnO nanoparticles were added to the PAN solution at 1, 3 and 5% by weight. With this solution, PAN nanofibers with ZnO nanoparticles were produced by electrospin process. The electrospin device was operated at a voltage of 15 kV, the distance between the needle tip and the collector was 12 cm, the feed rate was 2 mL/h. Thermal conductivity and electrical conductivity of pure PAN and ZnO doped PAN nanofibers were investigated. In this study, the maximum thermal conductivity and electrical conductivity values are 0.91 W / mK for 5 Watt power and 5.35x10-3 S/cm, respectively. These values were obtained in PAN nanofiber with 5% ZnO nanoparticle.

Keywords: Electrical conductivity, electro-spinning method, thermal conductivity, nanofiber, nanoparticle, PAN.


Anahtar Kelimeler


Elektriksel iletkenlik, elektro-eğirme metodu, ısıl iletkenlik, nanofiber, nanopartikül, PAN.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Nataraj, SK, Yang KS, Aminabhavi TM. Polyacrylonitrile-based nanofibers-A state-of-the-art review, Progress in Polymer Science 2012; 37 (3) , 487- 513.

Othman FEC, Yusof N, Raffi AA, Hasbullah H, Ermala F, Salleh WNW, Ismail AF, Preparation and characterizatıon of different loading of zinc oxide on activated carbon nanofibers, Malaysian Journal of Analytical Sciences 2017; 21 (2), 365 - 371.

Chae DW, Kim BC, Effects of zinc oxide nanoparticles on the physical properties of polyacrylonitrile, Journal of Applied Polymer Science, 2006; 99(4), 1854-1858.

Kancheva M, Toncheva A, Paneva D, Nevena Manolova N, Rashkov I, Markova N, Materials from nanosized ZnO and polyacrylonitrile: Properties depending on the design of fibers (electrospinning or electrospinning/electrospraying), Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 2017, 27 (4), 912–922.

Nataraj SK, Kim BH, Yun JH, Lee DH, Aminabhavi, TM, Yang KS. Electrospun nanocomposite fiber mats of zinc-oxide loaded polyacrylonitrile, Carbon Letters 2008; 9 (2), 108-114.

Kumar SS, Venkateswarlu P, Rao VR, Rao GN. Synthesis, characterization and optical properties of zinc oxide nanoparticles, International Nano Letters 2013; 3 (30), 1-

Süslü A. Elektro-eğirme yöntemi ile nanofiber ve nanotüp üretimi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Oflaz K. Manyetik nanofiber membranlar, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2016.

Zain-ul-Abdein M, Azeem S, Shah SM. Computational investigation of factors affecting thermal conductivity in a particulate filled composite using finite element method, International Journal of Engineering Science 2012; 56, 86–98.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178