OSMANİYE İLİNDE HAZIR BETON SANTRALLERİNDE ÜRETİLEN BETON KALİTELERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Behcet DÜNDAR, İsmail İsa ATABEY, Ümit YURT

Öz


OSMANİYE İLİNDE HAZIR BETON SANTRALLERİNDE ÜRETİLEN BETON KALİTELERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet

Hazır beton, bilgisayar kontrolüyle betonun modern tesislerde belirli bir üretim teknolojisi kullanılarak elde edilmesidir. Hazır beton teknolojisi sayesinde ihtiyaç duyulan betonun hem seri üretimi hem de istenilen özellikleri taşıması sağlanmıştır. Betonun kalitesi, üretim özelliklerinin yanı sıra basınç dayanımı ile doğrudan ilişkilidir. Osmaniye ilinde inşaat sektörünün hızla büyümesi, kaliteli beton üretimi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Kaliteli beton üretimi hazır beton santrallerinin teknolojik olarak iyi olmasına bağlı olduğu kadar kullanılan malzemenin özelliklerine de bağlıdır. Bu amaçla Osmaniye de bulunan beton üretim tesislerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait çeşitli yapılarda kullanılmak üzere C25/30 ve C30/37 dayanımında üretilen betonların basınç dayanım sonuçları istatistiksel olarak incelenmiştir. Üç adet beton santraline ait 15x15x15 cm boyutlarında 4293 adet küp numunenin basınç dayanımlarına ait veriler kullanılmıştır. Bu veriler yardımıyla beton sınıflarında oluşan basınç dayanımındaki değişimler, TS 500 ve ACI 214R-02’ye uygun olup olmadığı bu çalışma ile ortaya konulmuştur. Basınç dayanımı sonuçları SPSS 22 programı yardımıyla tek yönlü varyans (ANOVA) analizi testi ile çoklu karşılaştırma yöntemi uygulanarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda ACI 214R-02 standardına göre beton kalitesi genel olarak iyi, çok iyi ve mükemmel çıkarken, TS 500’e göre standardın belirlediği değerlerin de üzerinde dayanım elde edilerek şehirde inşaat sektörünün beton ihtiyacının önemli bir kısmını sağlayan santrallerde kaliteli beton üretimi yapıldığı belirlenmiştir. ANOVA testi sonucu, 28 günlük C25 beton sınıfında C firmasının diğer iki firmaya göre daha kaliteli üretim yaptığı, C30 beton sınıfında ise A ve C firmalarının B firmasından daha kaliteli beton üretimi yaptığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hazır Beton, Beton Basınç Dayanımı, Beton Kalitesi.

STATISTICAL EVALUATION OF CONCRETE QUALITY PRODUCED IN READY MIXED CONCRETE PLANTS IN OSMANIYE

Abstract

Ready-mixed concrete is computer-controlled concrete obtained in a modern plant using a specific production technology. Thanks to the ready-mixed concrete technology, both the mass production and the desired properties of the concrete are provided. The quality of concrete is directly related to its pressure properties as well as its production characteristics. The rapid growth of the construction industry in Osmaniye proves the need for quality concrete production. The production of quality concrete depends on the properties of the materials used as well as the fact that ready-mixed concrete plants are technologically good. For this purpose, compressive strength results of concretes produced in C25 / 30 and C30 / 37 strengths for use in various structures of the concrete production plants in Osmaniye in 2015 and 2016 have been examined statistically. Data of compressive strength of 4293 cube specimens of 15x15x15 cm dimensions belonging to three concrete plants were used. With this data, it is shown that the changes in the compressive strength of concrete classes are in accordance with TS 500 and ACI 214R-02. Pressure resistance results were evaluated by using the SPSS 22 program with one way ANOVA test and multiple comparison method. According to ACI 214R-02 standard, the quality of concrete is generally good, very good and excellent, while it has been determined that the quality of concrete produced in the plants that provide a significant part of the concrete requirement of the city in the city is obtained by the strength exceeding the standard determined by TS 500. As a result of ANOVA test, it was determined that C company produced better quality than the other two companies in C25 concrete class of 28 days and A and C companies produced better quality concrete than C company C30 in the C30 concrete class.

Keywords: Ready Mixed Concrete, Concrete Compressive Strength, Concrete Quality.


Anahtar Kelimeler


Hazır Beton, Beton Basınç Dayanımı, Beton Kalitesi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 2007.

Erdoğan, T.Y., Beton, 2. Baskı, Ankara, ODTU Yayıncılık, 2007.

Şimşek, O., Beton ve Beton Teknolojisi, Seçkin Yayıncılık, 4.Baskı, Ankara, 2012.

Başaran E., Afyonkarahisar’da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,2/51-58, 2010.

Gürcü, Y., Kalmış, M. ve Akdağ, Ü., T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bir Otoyol Şantiyesinde ve Ankara Çevresinde Üretilen Betonların Basınç Dayanımına İlişkin Bir İstatistiksel Değerlendirme. 1. Ulusal Beton Kongresi, 1989.

Ersoy, U. ve Özcebe, G., Betonarme, Evrim Yayınevi, İstanbul 2002.

Topçu, İ.B. ve Demir, A., Eskişehir’de Dökülen Betonların Niteliği Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 17-2/ 1-10, 2004.

Topçu, İ.B. ve Boğa, A.R., Eskişehir’deki Hazır Beton Firmalarının Beton Kalitelerinin İstatiksel Değerlendirilmesi. Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 18-1, 1-13, 2005.

Türk Standartları, TS EN 12390-3, Beton-Sertleşmiş beton deneyleri- Bölüm 3: Deney numunelerinde basınç dayanımının tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye 2010.

Baradan, B., Yazıcı,H., Ün, H., Beton ve Betonarme Yapılarda Kalıcılık (Durabilite) İstanbul: Türkiye Hazır Beton Birliği, 2010.

Doğangün, A., Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, 7.Baskı, İstanbul: Birsen Yayınevi. 2011.

Türk Standartları, TS 500/2000, Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 2000.

Şimşek, O., Beton ve Beton Teknolojisi, 4.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012.

Bektay, İ., Betonarme I Taşıma Gücü ve Kesit Hesapları, TMMOB İnşaat Müh. Odası İstanbul Şubesi, Maya Basın Yayın, 2003.

Türk Standartları, TS 500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları. 1.Baskı, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 2000.

Türk Standartları, TS EN 206–1, Beton–Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.

ACI Committe 214. Evaluation of Strength Test Results of Concrete (ACI 214R-02). American Concrete Institute, 2002.

Davraz M, Başpınar E ve Ceylan H., Yapı Denetim Kurumları Öncesi Isparta ve Yakın Civarındaki Hazır Beton Kalitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 2,1, 2012.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178