ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE KAMULAŞTIRMA VE İMAR PLANI UYGULAMALARI, KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA ÖRNEĞİ

Mustafa TAŞ, Fatih İŞCAN

Öz


ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE KAMULAŞTIRMA VE İMAR PLANI UYGULAMALARI, KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA ÖRNEĞİ

Özet

Gelişmiş ülkelerin en önemli özelliklerinden biri planlı sanayileşme ve planlı kentleşmedir. Nüfus artışı ve sanayinin gelişmesi kentlerin büyümesine, toplum yapısında artan oranda organizasyon, iş bölümü ve uzmanlaşmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak amacıyla, oluşturulan ve 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak tanımlanmış ve planlanmaya çalışılmıştır. Organize Sanayi Bölgelerinde haritacılık uygulamaları önemli bir yer kapsamaktadır. Bu uygulamalar;  yer seçim süreçleri,  kamulaştırma süreçleri,  arsa tahsis süreçleri, plan tadilatları süreçleri, imar uygulaması (imar kanununun 15.-16. maddeleri) süreçleri ve arazi kontrol süreçleridir. Bu çalışmada, Konya İli Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen haritacılık faaliyetleri incelenip, özellikle kamulaştırma ve imar planı uygulamalarında karşılaşılan problemler tespit edilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İmar Uygulamaları, Kamulaştırma, Organize Sanayi Bölgesi

EXPROPRIATION AND ZONING PLAN APPLICATIONS IN ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES, THE PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS: KONYA CASE

Abstract

One of the most important features of developed countries is planned industrialization and planned urbanization. Population growth and the development of the industry have led to the growth of cities, the emergence of an increasingly organized organization, division of labor and specialization in society. Organized Industrial Zones which are operated in accordance with the provisions of the Organized Industrial Zones Law numbered 4562 for the purpose of making the industry structured in suitable areas, preventing distorted industrialization and environmental problems, directing urbanization and rational use of resources, have been defined and planned to be production zones of goods and services. Surveying applications in Organize Industrial Zones covers an important place. These applications include; site selection processes, expropriation processes, land allocation processes, plan reconstruction processes, zoning application (15th - 16th items of construction zoning law) processes and land control processes. In this study, the surveying activities carried out in the Konya Organized Industrial Zone, especially encountered problems in the expropriation and reconstruction plan applications have been identified and solution proposals have been presented.

Keywords: Reconstruction Plan Applications, Expropriation, Organized Industrial Zone


Anahtar Kelimeler


İmar Uygulamaları, Kamulaştırma, Organize Sanayi Bölgesi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Dağlar, H., Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Kurumsallaşması ve Karşılaştıkları Sorunlara Çözüm Önerileri, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Çankırı

Anonim, 1978, Guideliens For The Establishment of Industrial Estates in Devoloping Countries, UNIDO, New York, USA, 5-6.Bilgin, M.H., Ar, S. (2004), İstanbul Sanayi Bölgeleri ve Siteleri, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

Eyüboğlu, D. (2005), 2000’li Yıllarda Organize Sanayi Bölgelerimiz, Verimlilik Dergisi 3.Sayı, Ankara

www.osbuk.org

Çolak, N.İ. (2005), Organize Sanayi Bölgeleri’nin Hukuki Niteliği ve Kamulaştırma Yetkisi, E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Makale

Uzun, B., (2000), Çevre Yolu-Mülkiyet İlişkilerinin İmar Hakları Açısından İncelenmesi ve Arazi Düzenlemesi Yaklaşımıyla Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

http://www.mevzuat.gov.tr 1 Temmuz 2017 tarih ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Cansız, M. (2010), Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Politikaları ve Uygulamaları, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178