HATALI KURULAN KALIP VE İSKELELER SONUCU MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ İNŞAAT MALİYETİNE VE ÜLKE EKONOMİSİNE OLAN ETKİLERİ

Mustafa ALTIN, İlyas Furkan KAPIDAŞ, Mehmet Ali LORASOKKAY

Öz


HATALI KURULAN KALIP VE İSKELELER SONUCU MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ İNŞAAT MALİYETİNE VE ÜLKE EKONOMİSİNE OLAN ETKİLERİ

Özet

Dünyada inşaat sektörleri bakımından yedi yıldır ikinci büyük ekonomi ve iş yapma kapasitesine sahip olan ülkemiz inşaat sektörü, istihdam edilen bireyler açısından çok önemli bir yere sahiptir. İnşaat sektörü, ölümlü/ölümsüz iş kazalarının, iş görememezliklerin en çok yaşandığı sektörlerden birisidir. İnşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının sebeplerinin araştırılması, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, gerekli risk analizlerinin yapılarak olması muhtemel kazaların önüne geçilmesi büyük bir önem arz etmektedir. İş kazalarının önlenebilmesi açısından hayati bir öneme sahip olan veri toplama görevi ülkemizde TÜİK ve SGK tarafından yapılmaktadır. Elde edilen veriler incelendiğinde ülkemizde sayı olarak en yüksek iş kazasının inşaat sektöründe olduğu görülmektedir. İnşaat sektöründeki kazların alt grupları incelendiğinde ise kalıp ve iskele kurulumu ve kullanımı sırasında oluşan iş kazaları başı çekmektedir. Oluşan bu iş kazaları ve bu kazalar sonucu ortaya çıkma riski bulunan maluliyet sonucunda işveren ve devletin sosyal güvenlik sistemi üzerine önemli bir maddi külfet yüklenmektedir. Bu çalışmada hatalı kurulan kalıp ve iskeleler sonucunda yaşanan iş kazalarının ülkemize ve inşaat sektörüne olan maddi etkileri irdelenmiştir. Türkiye’deki inşaat sektörü ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmakta olan mevzuatlar ile kıyaslanarak incelenmiştir. Bu incelemeler neticesinde ülkemizde inşaat sektöründe, özellikle kalıp ve iskele nedenli yaşanan iş kazalarının sınıflandırılması, sebepleri ve bu kazaların inşaat sektörüne ve ülke ekonomisine olan etkileri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalıp ve İskele, İş kazası, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaza ve Maliyeti

THE EFFECTS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY FAULTY SETUPS OF MOLDING AND SCAFFOLDING ON CONSTRUCTION COST AND COUNTRY ECONOMY

Abstract

Our country, being the second largest economy and capacity to work in the construction sector for seven years in the world, also has an important role in employment. Construction is one of the sectors where fatal/non-fatal accidents and incapacity to work are most experienced. It is of great importance to investigate the causes of occupational accidents in the construction sector, to take necessary occupational health and safety precautions and to prevent possible accidents by carrying out necessary risk analyzes. In Turkey, the data collection task that has a vital importance in prevention of accidents is carried out by TÜİK (Turkish Statistical Institute) and SGK (Social Security Institution).  Obtained data shows that number of occupational accidents in Turkey occur mostly in construction sector. When the sub-groups of the occupational accidents in construction sector are examined, accidents arising during the installation and usage of molds and scaffolding are dominant. Consequences of these accidents for example risk of disability cause a significant burden on the employer and the state’s social security system. In this study, the financial impacts of the faulty installations of molding and scaffolding to our country and the sector   were investigated. Legislations in Turkey regarding occupational health and safety have been examined in comparison with USA and EU legislations of the same topic. As a result of these examinations, classifications, causes and the effects of accidents that mostly caused by molding and scaffolding on the sector and the country economy are emphasized.

Keywords: Molding and Scaffolding, Occupational Accident, Occupational Health and Safety, Accident and the Cost


Anahtar Kelimeler


Kalıp ve İskele, İş kazası, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaza ve Maliyeti

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Gürcanlı, E., İnşaat sektöründe gerçekleşen ölüm ve yaralanmaların analizi, Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2013.

İşsever, B., Güvenli iskele sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı, Gediz Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2015.

Müngen, U., İnşaat sektörümüzdeki başlıca iş kazası tipleri, TMH-469-2011/5

Ertekin, Y., 2014, İnşaat iskelelerinde iş sağlığı ve güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,Ankara, 2014.

Baradan, S., Dikmen, Ü., Müngen, U., Aytekin, O., Sönmez, G., Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri mevzuatının inşaat sektörü açısından incelenmesi, TMH-469-2011/5.

Müngen, U., İnşaat işverenlerinin ve teknik elemanların iş güvenliği konusundaki sorumlulukları ve yaptırımlar, TMH-469-2011/5

Aydın, U, İş sağlığı ve eğitiminin iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesindeki rolü, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, cilt: 27sayı:4,2013

2007-2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik (ErişimTarihi:19.12.2016).

Çavuş, A., Taçgın, E., Türkiye’de inşaat sektöründeki iş kazalarının sınıflandırılarak nedenlerinin incelenmesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Güvenliği Programı, 2015.

TÜİK, İş kazaları ve işe bağlı sağlık problemleri araştırma sonuçları, Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu, 2014.

Yıldırım, Y., Kuruoğlu, M., Türkiye’de iş sağlığı ve iş güvenliğinin A.B.D. ile kıyaslaması, Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6(2) 105 – 120, 2013.

International Labour Organization, Contractual Arrangements in Turkey’s Coal Mines, ILO Office for Turkey, 2016.


Madde Ölçümleri

Ölçüm Çağırılıyor ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk-Teknik Dergisi  ISSN:1302-6178